Arhiiv

Mis on mõiste ja mis on termin?

“Mõiste” ja “termin” ei ole sünonüümid.

Mõiste on teadmusüksus, st ettekujutus mingist
objektist või nähtusest. Mõistet kirja panna ei saa.

Termin on sõnaüksus, st sõna või sõnaühend,
millega mõistet tähistatakse.

Mõiste ja termini suhet iseloomustab järgmine illustratsioon.

Klõpsake pildil, et seda suuremalt näha. Pilt avaneb uuel vahelehel. Mõistet kirja panna ei saa, kuid seda tähistame terminitega ja kirjeldame definitsiooni kaudu.

Mõiste ja termin Ekilexis

Ekilexis on ühe mõiste kohta käiv teave (sh terminid ja definitsioonid) koondunud ühte mõistekirjesse.

Vaadake siit, kuidas Ekilexis mõistekirjet luua.

Vaadake siit, kuidas ühte mõistekirjesse termineid lisada.

Mis vahe on üld- ja oskuskeelel?

Keeleportaalis Sõnaveeb võib koos näha nii üldkeeleteavet (EKI ühendsõnastik, mille eest vastutavad EKI keeleteadlased) kui ka oskuskeeleteavet (arvukad terminibaasid).

Üld- ja oskuskeele peamine erinevus on … väljenduse täpsuses: oskuskeel on üldkeelest täpsem.

Tiiu Erelt, “Terminiõpetus” (2007)

Üldkeel

 • suhtluses, kirjanduses, ajakirjanduses ja mujal kõnes ja
 • kirjas üleüldiselt kasutatav ning mõistetav keel
 • kasutatakse vanusest, ametist, haridusest, elupaigast olenemata
 • sõnad on üldtuntud ja lauseehitus lihtne


Oskuskeel

 • erialasel suhtlemisel kasutatav keel, mida kasutatakse teaduses, kunstis ja muudel aladel
 • seotus mingi eriala, valdkonnaga
 • jaguneb eri alade oskuskeelteks
 • nt meditsiinikeel, õiguskeel
 • terminivara

Näited

OskuskeelÜldkeel
Haige manustab ravimit peroraalselt.Ants võtab rohtu.
Haigel on roidemurd. Ants on oma küljekondid ~ ribikondid
katki kukkunud.
Haigel on ussripikupõletik ~
apenditsiit.
Antsul on pimesoolepõletik.
Madu hammustab. Uss nõelab.
Sahharoos lahustub kuumas
vedelikus.
Suhkur sulab kohvi sees.
Tiiu Erelt, “Terminiõpetus” (2007)

Täpsema ülevaate üld- ja oskuskeele erinevustest leiate EKI teatmikust.

Milline peaks olema mõiste definitsioon?

Siinne juhend annab näpunäiteid nii definitsiooni vormiliseks kui ka sisuliseks koostamiseks. Kui tahate teada, kuidas Ekilexis kirjesse definitsiooni lisada, klõpsake siia.

Kuna Ekilexis töötavad koos paljud eri tegijad, on tähtis, et kõigi terminibaaside koostajad järgiksid sarnast stiili. Nii on suur ühisbaas ühtlasem. Seega oleks hea, kui ka terminibaaside koostajad lähtuksid definitsioonide koostamisel ühest ja samast tavast.

Näitena võime vaadata nt Ekilexi ükssarviku kirje definitsiooni:
väljakujunenud idufirma, mille väärtus on vähemalt 1 miljard USA dollarit

Hea definitsioon:

 • on lühike
 • on täpne
 • algab väikse tähega
 • lõppeb punktita
 • defineerib vaid ühte mõistet
 • ei sisalda üleliigset infot
 • ei korda defineeritava mõiste terminit
 • sisaldab asjakohaseid termineid

Üldine

1. Iga kirje defineerib ainult ühte mõistet. Näiteks defineerime erinevalt joogi- ja kõnniteed. Niisiis peaks kummagi kohta olema koostatud eraldi kirje, kus asuks ainult seda konkreetset mõistet väljendav definitsioon.

2. Kõik kirjes esinevad selgitamist vajavad mõisted on defineeritud omaette kirjetes. Kui näiteks definitsioonis esineb mingi mõiste, mis vajaks lisaselgitust, peaks selle kohta koostama omaette kirje, mitte aga defineerima seda käsilolevas kirjes.

Näiteks esineb ükssarviku definitsioonis (väljakujunenud idufirma, mille väärtus on vähemalt 1 miljard USA dollarit) termin “idufirma”. Idufirma kohta peaks koostama eraldi mõistekirje, kus see mõiste defineeritud oleks.

Vormistuslik pool

1. Definitsioon peaks üldjuhul olema ühelauseline ja lõppema punktita.

 •   väljakujunenud idufirma, mille väärtus on vähemalt 1 miljard USA dollarit
 •    Väljakujunenud idufirma, mille väärtus on vähemalt 1 miljard USA dollarit.

2. Lisainfoks sobib kasutada märkuse väljasid, mõnel juhul ka termini kasutusnäite välja. Definitsiooni märkus peaks olema lisatud definitsiooni märkuse väljale, mitte definitsiooniga samale väljale.

3. Definitsiooni alguses ei tohiks olla korratud defineeritavat terminit. Definitsiooni alguses ei tohiks olla kasutatud ka tegusõnu, nagu nt on, viitab, kirjeldab.

 •   väljakujunenud idufirma, mille väärtus on vähemalt 1 miljard USA dollarit
 •    ükssarvik on väljakujunenud idufirma, mille väärtus on vähemalt 1 miljard USA dollarit

4. Definitsioon peaks olema esitatud ainsuses.

 •   väljakujunenud idufirma, mille väärtus on vähemalt 1 miljard USA dollarit
 •    väljakujunenud idufirmad, mille väärtus on vähemalt 1 miljard USA dollarit

5. Definitsioonis ei tohiks olla kasutatud defineeritava mõiste kohta käivat terminit ega sünonüümi või lühendit.

Näide: idufirma (sünonüüm startup)

 •   alles käivituv suure kasvupotentsiaali ja uudse äriideega väikeettevõte
 •    alles käivituv startup, millel on suur kasvupotentsiaal ja uudne äriidee

6. Definitsioonis peaks olema kasutatud sama sõnaliiki kui termini puhul: tegusõna on defineeritud tegusõna või tegusõnafraasi abil, nimisõna nimisõna kaudu

Näide: toitumine

Definitsioon:

 •   organismi varustamine toitainetega
 •    toitained, millega organismi varustatakse

7. Ühel definitsiooniväljal peaks olema ainult üks definitsioon.

Näide: kardioloogia

 •   1. välja definitsioon: meditsiinivaldkond, kus uuritakse südame- ja veresoonkonna ehitust ja talitlust ning kaasasündinud ja omandatud haigusi ning tegeldakse südamehaiguste ennetamise, diagnoosimise ja raviga
     2. välja definitsioon: meditsiinivaldkond, kus uuritakse, ennetatakse, diagnoositakse ning ravitakse südame- ja veresoonkonnahaigusi

 •   meditsiinivaldkond, kus uuritakse südame- ja veresoonkonna ehitust ja talitlust ning kaasasündinud ja omandatud haigusi ning tegeldakse südamehaiguste ennetamise, diagnoosimise ja raviga; meditsiinivaldkond, kus uuritakse, ennetatakse, diagnoositakse ning ravitakse südame- ja veresoonkonnahaigusi

Sisuline pool

1. Definitsioon peaks olema selge ja ühemõtteline.

2. Definitsioonis peaks olema esitatud defineeritava olemasolevad, mitte puuduvad tunnused.

Näide: lehtpuu

 •   heitlehine või igihaljas lehtedega puu
 •    puu, mis ei ole okaspuu

3. Definitsioonis peaks olema toodud kõik olulised tunnused, mille poolest mõiste eristub naabermõistetest (lähedastest mõistetest)

Näite: toomingas

 •   valgete lõhnavate õiekobarate ja mustade või punaste luuviljadega lehtpuu või -põõsas
 •    lehtpuu