I konkursi statuut

 TERMINIKOMISJONIDE TOETAMISE KONKURSI STATUUT

NB! Statuudis on kirjas konkursi üldised põhimõtted. Taotlemise ja toetuse kasutamise korra ning üksikasjalikumad tingimused leiate leiate siit.

 • Konkursi eesmärk on toetada terminikomisjone ja töörühmi, kes edendavad eesti oskuskeelt. Toetatakse terminibaaside koostamist ja korrastamist. Terminisõnastike trükkimist ja riistvara ostmist ei toetata.
 • Toetuste andmist rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleprogrammist „Eesti oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise põhimõtete (2019–2027)“ alusel. Tegevust korraldab Eesti Keele Instituut (edaspidi EKI).
 • EKI kuulutab konkursi välja Eesti terminitöö kodulehel ja teiste infokanalite kaudu.
 • Toetust saab taotleda nii tegutsev kui ka alustav terminikomisjon ja ‑töörühm, kes korrastab ja arendab oma valdkonna terminoloogiat. Taotleja võib olla kas Eestis registreeritud juriidiline isik, mille juures tegutseb terminikomisjon või -töörühm, või füüsiline isik.
 • Taotleja esitab taotluse 15. aprilliks 2024 Taotluste Menetlemise Infosüsteemis (edaspidi taotluskeskkonnas). Enne taotlemist on soovitatav tutvuda taotluse esitamise juhendiga.
 • Taotleda saab fikseeritud toetussummasid. Summad sõltuvad sellest, kui suur on planeeritava töö maht. Arvestus käib mõistekirjete arvu alusel, seejuures läheb arvesse nii uute kirjete lisamine kui ka olemasolevate toimetamine. Kui projektile on taotletud või saadud rahastust ka mujalt, märgib taotleja taotlusesse selle mahu ja allikad.
  • Väike või esmakordse taotleja projekt: 20–99 mõistekirjet – 1500 eurot
  • Keskmine projekt: 100–499 mõistekirjet – 2500 eurot
  • Suur projekt: 500+ mõistekirjet – 3500 eurot
 • Projekti plaanitavad tegevused peavad lõppema toetuse saamisega samal kalendriaastal.
 • Taotlusi hindavad terminitöö eksperdid ja programmi juhtkomitee liikmed, kes kinnitavad, et ei ole kasusaajana taotlusega seotud. Hinnatakse valdkonna vajadust terminite järele, teema aktuaalsust ja lubatud kirjete koostamise arvu. Jätkutaotluste korral hinnatakse ka varasemat tööd: kirjete vormistamise kvaliteeti ja arvu. Eksperdid annavad taotlejatele soovitusi terminibaasi korrastamiseks.
 • Juhtkomitee kinnitab toetussummad ühe kuu jooksul alates taotluste esitamise tähtpäevast.
 • Toetuse saajaid informeeritakse ja nende nimed tehakse teatavaks Eesti terminitöö kodulehel (www.terminoloogia.ee).
 • Toetus eraldatakse EKI direktori käskkirjaga, milles määratakse toetuse saaja, toetuse summa, toetatavate tegevuste nimetus, lepingu sõlmimise vajadus, toetuse väljamakse tegemise ja aruande esitamise tähtaeg.
 • Toetuse saajal lasub kohustus tasuda kõik riiklikud maksud, vajaduse korral ka asutuse üldkululõiv. Füüsilisele isikule eraldatud projektitoetusest arvestatakse maha kõik tööjõukulud (sotsiaalmaks, tööandja töötuskindlustusmakse, tulumaks, töötuskindlustusmakse, kogumispensioni makse, kui toetuse saaja on kogumispensioniga liitunud).
 • Toetuse saaja teeb terminitööd EKI sõnastiku- ja terminibaasisüsteemis Ekilex, kui EKI-ga ei ole kokku lepitud teisiti. Toetuse saaja järgib Eesti Keele Instituudi terminitöö soovitusi. Toetuse saaja veendub, et
  •   iga mõiste kohta on tehtud üks mõistekirje;
  •   igal terminiväljal on ainult üks termin (eraldi terminiväljadel esitatakse lühendid ja samatähenduslikud, vananenud ning ebasoovitatavad terminid);
  •   mõistekirje sisaldab viiteid seotud mõistetele ja definitsiooni, selle puudumisel kasutusnäidet;
  •   termini, definitsiooni, kasutusnäite ja märkuse juures on allikaviited ja vormistatud on allikakirjed;
  •   järgitud on vormistusnõudeid (nt termin algab üldjuhul väikese tähega; definitsioon koosneb ühest lausest, algab väikese algustähega, lõpeb ilma punktita ega korda terminit, mis defineeritavat mõistet tähistab) ja mõistekirje kontrollnimekirja.
 • Toetuse saaja nõustub, et terminitöö eksperdid toimetavad nende koostatud Ekilexi terminibaasi tehniliselt, tehes seal vormistuslikke ja muid pisiparandusi.
 • Toetuse saaja annab nõusoleku võimaluse korral vastata EKI terminiküsimustele, mis puudutavad tema valdkonda. Toetuse saaja arvestab terminitöös EKI ja ekspertide kirjalikult esitatud märkuste ja antud juhiste, sh tagasisidega. Toetuse saaja ei võta soovitust või tagasisidet arvesse üksnes juhul, kui suudab põhjendada, et see ei ole asjakohane.
 • Toetuse saaja tutvustab võimaluse korral terminitööd oma asutuse töötajatele.
 • Toetuse vastuvõtmisega kinnitab toetuse saaja, et terminibaasi koostaja(d) on nõus jagama loodavat ressurssi Creative Commonsi litsentsiga CC BY 4.0. Hiljemalt projekti lõpptähtpäeval teeb komisjon projekti tulemused avalikult ja tasuta kättesaadavaks, lisaks määrab kontaktisiku ja avalikustab kontaktisiku ametliku meiliaadressi.
 • Toetuse saaja esitab aruande elektrooniliselt taotluskeskkonnas 15. jaanuariks 2025. Aruande esitamata jätmisel uusi taotlusi ei toetata.

Muudetud 14.03.2024

Taotlemise ja toetuse kasutamise kord ning üksikasjalikumad tingimused

Kui te ei näe allolevat faili, klõpsake siia.