I konkursi statuut

 TERMINIKOMISJONIDE TOETAMISE KONKURSI STATUUT
 1. Konkursi eesmärk on toetada terminikomisjone ja töörühmi, kes on pühendunud eri valdkondade oskuskeele edendamisele.
 2. Toetuste andmist rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleprogrammi kaudu. Tegevust korraldab Eesti Keele Instituut (edaspidi korraldaja). Toetuse saajal lasub kohustus tasuda kõik riiklikud maksud, vajaduse korral ka asutuse üldkululõiv.
 3. Korraldaja kuulutab konkursi välja Eesti terminitöö kodulehel (www.terminoloogia.ee) ja teisi infokanaleid kasutades hiljemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega. Taotluste esitamise tähtaeg on 14. märts 2022. Taotlusesse tuleb märkida lisarahastuse suurus ja allikad.
 4. Konkursil osalemiseks tuleb väljakuulutatud tähtajaks esitada elektrooniline taotlus aadressil www.terminoloogia.ee.
 5. Konkursist saavad osa võtta nii tegutsevad kui ka alustavad terminikomisjonid, väiksemad töörühmad ja terminibaaside tegijad, kes korrastavad ja arendavad oma valdkonna terminoloogiat. Toetatakse terminibaaside koostamist ja korrastamist. Terminisõnastike trükkimist või riistvara ostmist ei toetata.
 6. Projekte toetatakse ühe aasta kaupa. Igal järgmisel aastal lähtutakse toetuse andmisel taotleja eelmis(t)e aasta(te) tulemustest.
 7. Taotlusi hindavad terminitöö eksperdid ja juhtkomitee liikmed, kes kinnitavad, et ei ole kasusaajana taotlusega seotud. Hinnatakse teema olulisust ja lubatud kirjete koostamise arvu. Jätkutaotlustes hinnatakse varasemat tööd: kirjete vormistamise kvaliteeti (vt juhiseid p 11) ja kirjete arvu. Eksperdid võivad anda taotlejatele soovitusi terminibaasi korrastamiseks.
 8. Juhtkomitee võtab toetuste eraldamise aruteludes arvesse taotlusi ja ekspertide hinnanguid, kuid on otsuste tegemisel vaba. Toetuse saajad ja toetussummad otsustab juhtkomitee ühe kuu jooksul alates taotluste esitamise tähtajast. 
 9. Toetuse saajaid informeeritakse ja nende nimed tehakse teatavaks Eesti terminitöö kodulehel (www.terminoloogia.ee).
 10. Korraldaja sõlmib toetuse saajatega lepingu, kus sätestatakse poolte õigused ja kohustused. Toetuse saajal on soovitatav konsulteerida töö tegemisel ja vormistamisel Eesti Keele Instituudi terminitöö koordineerijaga.
 11. Toetuse saaja töötab sõnastiku- ja terminibaasisüsteemis Ekilex. Toetuse saaja järgib Eesti Keele Instituudi terminitöö soovitusi. (Eksperdid jälgivad neid soovitusi taotluste hindamisel.) Toetuse saaja veendub, et
  •   iga mõiste kohta on tehtud üks mõistekirje;
  •   igal terminiväljal on ainult üks termin (eraldi terminiväljadel esitatakse lühendid ja samatähenduslikud, vananenud ning ebasoovitatavad terminid);
  •   mõistekirje sisaldab viiteid seotud mõistetele ja definitsiooni, selle puudumisel kasutusnäidet;
  •   termini, definitsiooni, kasutusnäite ja märkuse juures on allikaviited ja vormistatud on allikakirjed;
  •   järgitud on vormistusnõudeid (nt termin algab üldjuhul väikese tähega; definitsioon koosneb ühest lausest, algab väikese algustähega, lõpeb ilma punktita ega korda terminit, mis defineeritavat mõistet tähistab) ja mõistekirje kontrollnimekirja.
 12. Terminitöö eksperdid võivad terminibaasi Ekilexis tehniliselt toimetada, tehes seal vormistuslikke ja muid pisiparandusi.
 13. Toetuse saajal on soovitatav vajaduse korral vastata sellistele terminiküsimustele, mis puudutavad tema valdkonda ja teha koostööd teiste sama valdkonna terminikomisjonide ja spetsialistidega.
 14. Projekti tulemused teeb komisjon projekti lõppemisel avalikult ja tasuta kättesaadavaks, lisaks määrab komisjon kontaktisiku ja avalikustab vähemalt ühe komisjoni esindaja meiliaadressi. Toetuse vastuvõtmisega nõustub autor jagama loodavat ressurssi Creative Commons litsentsiga CC BY 4.0.
 15. Toetuse saajad esitavad aasta lõpus korraldajale tegevuse sisu- ja kuluaruande. Tegevustoetuse kasutamise tähtpäev on 31. detsember 2022. Lepingu aruanne tuleb esitada hiljemalt 20. jaanuaril 2023. Aruande esitamata jätmisel uusi taotlusi ei toetata.
Muudetud 14.02.2022