II konkursi statuut

TERMINITÖÖ EDENDAMISE JA POPULARISEERIMISE KONKURSI STATUUT

NB! Statuudis on kirjas konkursi üldised põhimõtted. Taotlemise ja toetuse kasutamise korra ning üksikasjalikumad tingimused leiate siit.

 • Taotlusvooruga toetatakse terminitöö edendamist ja populariseerimist, sh terminikonverentside, -teabepäevade ja -töötubade korraldamist, et levitada oskusteavet ning tõhustada koostööd valdkondade sees ja vahel.
 • Toetust ei saa kasutada riistvara ostmiseks, välislähetuste kulude katmiseks või õppetööks.
 • Toetust saab taotleda Eestis registreeritud juriidiline isik.
 • Toetuste andmist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium keeleprogrammist „Eesti oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise põhimõtete (2019–2027)“ alusel. Tegevusi korraldab Eesti Keele Instituut (edaspidi EKI).
 • EKI kuulutab konkursi välja Eesti terminitöö kodulehel.
 • Taotluste esitamise tähtaeg on 15. aprill 2024.
 • Taotleja esitab taotluse väljakuulutatud tähtajaks Taotluste Menetlemise Infosüsteemis (edaspidi taotluskeskkonnas). Enne taotlemist on soovitatav tutvuda taotluse esitamise juhendiga.
 • Kui projektile on taotletud või saadud rahastust ka mujalt, märgib taotleja taotlusesse selle mahu ja allikad.
 • Taotleja esitab iga ürituse või üritusesarja kohta eraldi taotluse.
 • Taotleja lisab taotlusesse vabas vormis selgituse oma senise terminitööga seotud tegevuse kohta.
 • Projekti plaanitavad tegevused peavad lõppema toetuse saamisega samal kalendriaastal.
 • Taotlusi hindavad juhtkomitee liikmed, kes kinnitavad, et ei ole kasusaajana taotlusega seotud. Juhtkomitee hindab plaanitava projekti sobivust konkursi eesmärkide ja tingimustega ning kinnitab toetussummad ühe kuu jooksul alates taotluste esitamise tähtpäevast.
 • Toetus eraldatakse EKI direktori käskkirjaga, milles määratakse toetuse saaja, toetuse summa, toetatavate tegevuste nimetus, lepingu sõlmimise vajadus, toetuse väljamakse tegemise ja aruande esitamise tähtaeg.
 • Toetuse saajal on kohustus tasuda kõik riiklikud maksud, vajaduse korral ka asutuse üldkululõiv.
 • Toetuse saaja arvestab EKI kirjalikult esitatud märkuste ja juhistega.
 • Toetuse saajal on soovitatav talletada terminid, mis lepitakse kokku toetuse abil korraldatud sündmuste käigus, EKI terminitöö soovitusi järgides sõnastiku- ja terminibaasisüsteemi Ekilex.
 • Toetuse saaja esitab aruande elektrooniliselt taotluskeskkonnas 15. jaanuariks 2025. Aruande esitamata jätmisel uusi taotlusi ei toetata.

Muudetud 14.03.2024

Taotlemise ja toetuse kasutamise kord ning üksikasjalikumad tingimused

Kui te ei näe allolevat faili, klõpsake siia.