Kindlustusseltsid korrastasid termineid

Eesti Kindlustusseltside Liit (EKsL) ja Eesti Keele Instituudi (EKI) terminoloogiaosakond korrastasid kindlustustegevuses kasutatavat terminoloogiat. Emakeelepäevaks valminud töö tulemused on kättesaadavad EKI viiekeelses terminibaasis Esterm. Töögrupis heakskiidetud terminoloogia kannab märgistust KTTG kinnitatud.

Poolteist aastat kestnud projektis osalesid veel Rahandusministeeriumi, Finantsinspektsiooni ja advokaadibüroo LEXTAL eksperdid ning kindlustusseltside BTA, Gjensidige, If ja Swedbank kindlustuse spetsialistid.

„Projekt sai alguse probleemist, et kindlustustermineid on eri kohtades selgitatud erinevalt ja ei ole üht usaldusväärset allikat, millele tugineda. See suurendab kindlustuse keerukust kliendi ja kindlustusandja suhetes. Kindlustustingimused ei tohi olla arusaamatus sõnastuses peenikeses kirjas, vaid üheselt mõistetavad ja selges eesti keeles,“ selgitab EKsLi juhatuse liige Lauri Potsepp.

Potsepa sõnul on ühtlustatud kindlustusterminitest kasu eelkõige kindlustustöötajatel, aga ka ametnikel, tõlkijatel ja kindlustusvaidluste lahendajatel. „Kui kindlustuslepingud on arusaadavalt kirjutatud ja terminid üheselt mõistetavad, siis on ka kindlustusandjail ja kindlustusvõtjail omavahelisi arusaamatusi ja vaidlusi vähem. Eesti Keele Instituudi abiga tegime arenguhüppe, et kindlustuskeelt paremini mõistetaks,“ ütles Potsepp.

Mõistete defineerimine on terminitöös kesksel kohal, et oleks selge, mida on mingi terminiga tähistatud. Kuna kindlustus on rahvusvaheline äri, vaatas töögrupp projekti käigus üle eestikeelsete terminite ingliskeelsed vasted, uuris põhjalikult võõrkeelseid definitsioone ning vajaduse korral täpsustas eestikeelset määratlust.

Töögrupp kasutas terminiallikaina põhiliselt kindlustusdokumente, Eestis kehtivaid õigusakte, ELi kindlustust puudutavaid direktiive ja määrusi ning kindlustusõiguse õpikuid.

Lisaks tegi töögrupp ettepanekuid täpsemalt sõnastada EKI üldkeelesõnastike ja Sõnaveebi kindlustusterminite selgitusi. Näiteks, mis on kindlustuskaitse või omavastutus, kes on kindlustatud isik ehk kindlustatu.

EKI terminoloogiaosakonna vanemterminoloogi Merily Plado sõnutsi on hea meel tõdeda, et algatus kindlustusterminoloogia korrastamiseks tuli just erialaliidult. “Igati tänuväärne, et kindlustusseltside liit leidis võimaluse terminoloogiatööd toetada, sest terminiprojekti saab edukalt ellu viia ainult koostöös valdkonna spetsialistidega.”

EKI on riigi teadus- ja arendusasutus, mille põhieesmärk on aidata kaasa eesti keele säilimisele läbi aegade. Instituudis uuritakse tänapäeva eesti keelt, eesti keele ajalugu, eesti keele murdeid ja soome-ugri sugulaskeeli, koordineeritakse terminitööd ning tegeldakse terminoloogia kogumise, uurimise, talletamise ja kättesaadavaks tegemisega.

EKsL on kõiki Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ühendav erialaliit, mis arendab kindlustust ja kahjuennetust ning analüüsib ja avaldab kindlustusstatistikat. EKsL korraldab kindlustusvaidluste lahendamist kindlustuse lepitusorgani kaudu.

Lisainfo terminiprojekti kohta

Kati Varblane
EKsLi kommunikatsioonijuht
tel 667 0517, 516 9152
e-post kati.varblane@lkf.ee
www.eksl.ee