Kuidas koostada allikakirjet üliõpilastööle?

Alates 2024. aastast lähtutakse Ekilexis allikakirjete koostamisel APA (American Psychological Associationi) viitamismallist (mõne erandiga). EKI soovitab järgida Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi viitamisjuhendit. Erinevalt sellest viitamisjuhendist soovitame aga Ekilexis:

  • võimaluse korral iga viite pika kuju lõppu lisada ka veebilingi (ilma lõpupunktita);
  • mitte märkida kasutamise/vaatamise aega (sest allikakirjele saab viidata eri aegadel)
  • mitte lisada kursiivi (kaldkirja);
  • lühiviite ümbert jätta ära sulud (TÜ juhendis “tekstisisene viitamine”);
  • koostada EKI antud malli järgi Riigi Teataja ja Eurlexi õigusaktide allikakirjed.

Pikk kuju

Autori perekonnanimi, initsiaal(id). (Ilmumisaasta). Pealkiri. Töö tüüp. Haridusasutus, õppekava. veebiaadress
Kui õppekava nimetust ei ole tiitellehel toodud, võib selle asendada instituudi vm kõige väiksema üksuse nimega, mis tiitellehele märgitud on.
Näide

Mändoja, S. (2021). Rahvuse ja rahvusluse diskursiivsed muutused Eesti ajakirjandustekstides 1991. ja 2019. aasta võrdluses Postimehe juhtkirjade näitel. Magistritöö. Tartu Ülikool, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni õppekava. https://dspace.ut.ee/bitstreams/f3c49598-8726-4493-a67a-100adfb5785e/download

Lühike kuju

Autori perenimi, aastaarv
Näide

Mändoja, 2021

Allikakirje Ekilexis

Teist tüüpi allikate kirjete koostamise kohta vaata lähemalt siit.