IV konkursi statuut

EESTIKEELSE TERMINOLOOGIA SIHTSTIPENDIUMI STATUUT
 1. Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi HTM) annab välja eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumi (edaspidi stipendium), et soodustada eestikeelse terminiloome arendamist ning tunnustada ja väärtustada vastavas valdkonnas tegutsevate õppejõudude, teadustöötajate ja üliõpilaste terminoloogiaalast tööd.
 2. Stipendiumi andmist rahastab HTM keeleprogrammi kaudu. Stipendiumitaotluste konkurssi ja hindamist korraldab Eesti Rakenduslingvistika Ühing, stipendiumid maksab välja Tartu Ülikooli Sihtasutus (edaspidi sihtasutus).
 3. Stipendiumile saavad kandideerida kõigi avalik-õiguslike kõrgkoolide, rakenduskõrgkoolide ja kutsekoolide üliõpilased, õppejõud ja teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eesti keele terminoloogiat oma eriala teadustöö osana.
 4. Stipendiumikonkursi kuulutab välja Haridus- ja Teadusministeerium Eesti terminitöö juhtkomitee (edaspidi juhtkomitee) ettepanekul.
 5. Konkursist osavõtjal tuleb väljakuulutatud tähtajaks esitada elektrooniline taotlusvorm. Taotluse vorm on kättesaadav sihtasutuse kodulehel: https://sihtasutus.ut.ee/stipendiumid/2018-aasta-eestikeelse-terminoloogia-sihtstipendium. Taotlusele tuleb lisada teadustöö lühikokkuvõte (resümee), juhendava õppejõu soovitus (üliõpilastel) või teaduskonna või teadusasutuse juhi soovitus ja kontaktandmed, muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad dokumendid .
 6. Konkursile laekunud taotlusi hindab juhtkomitee poolt kinnitatud ekspertkomisjon. Stipendiumide suuruse ja saajate arvu otsustab ekspertkomisjon, lähtudes asutaja poolt stipendiumiks eraldatud summast.
 7. Stipendiumi määramisel arvestatakse teadustöö mõju Eesti terminoloogia arendamisele, terminikasutust, töö akadeemilist taset ja olulisust ning stipendiumi kasutamise eesmärki.
 8. Ekspertkomisjon esitab oma ettepanekud stipendiumi saajate kohta Eesti terminitöö juhtkomiteele kinnitamiseks. Kui konkursile ei laeku piisavalt tingimustele vastavaid taotlusi, võib ekspertkomisjon teha ettepaneku jätta stipendiumid või osa nendest välja andmata.
 9. Juhtkomitee kinnitab stipendiumi saajad kuu aja jooksul pärast konkursi lõpptähtaega. Juhtkomitee võib arvestada ekspertide soovitustega.
 10. Stipendiumi saajate nimed avalikustatakse HTMi ja Eesti terminitöö kodulehel (www.terminoloogia.ee).
 11. Stipendiumi saajatega sõlmib lepingu sihtasutus, kus sätestatakse poolte õigused ja kohustused. Stipendiumid makstakse välja ühe kuu jooksul pärast otsuse tegemist. Stipendiumi saajal on kohustus esineda avalikul terminoloogiaalasel üritusel ja tutvustada oma töö tulemusi.