II konkursi statuut

TERMINOLOOGIAÕPPE TOETAMISE KONKURSI STATUUT
Toetuse eesmärk on avalik-õiguslike kõrgkoolide, rakenduskõrgkoolide ja kutsekoolide terminoloogiaõppe toetamise kaudu edendada eesti oskuskeelt.
 1. Toetuste andmist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium keeleprogrammi kaudu ning korraldab Eesti Rakenduslingvistika Ühing (edaspidi korraldaja). Toetuse saanutel tuleb tasuda kõik riiklikud maksud. Vajadusel ka asutuse üldkululõiv, mis ei tohi ületada 10% toetuse suurusest.
 2. Toetuskõlblikud valdkonnad on: • terminoloogiakursuste väljatöötamine • terminoloogiakonverentside korraldamine • terminoloogiakogumike ja-õpikute ettevalmistamine.
Kõrgkooli õppevara sõnastikes sisalduvad terminikirjed on soovitatav terminibaasi sisestada vastavalt nõuetele. Töövahendina on soovitatav kasutada Eesti Keele Instituudi terminibaasi Termeki term.eki.ee.
 1. Toetuskõlbmatud valdkonnad on: • riistvara ostmine • trükikulude katmine.
 2. Konkursi kuulutab välja Eesti terminitöö juhtkomitee (edaspidi juhtkomitee) Eesti terminitöö kodulehel (www.terminoloogia.ee).
 3. Konkursist osavõtjal tuleb esitada väljakuulutatud tähtajaks elektrooniline taotlus konkursil osalemise kohta. Taotluse vorm on kättesaadav Eesti terminitöö kodulehel aadressil www.terminoloogia.ee. Taotluses tuleb näidata lisarahastuse suurus ja allikad.
 4. Taotlusele peab olema lisatud vabas vormis selgitus taotleja senise terminoloogiaalase tegevuse kohta.
 5. Taotlusi toetuse saamiseks võetakse vastu vähemalt 1 kord aastas.
 6. 2018. aastal on taotluste esitamise tähtaeg 23. mai.
 7. Taotlusi hindavad esmalt Eesti terminitöö eksperdid, kes kinnitavad, et ei ole kasu saajana taotlusega seotud. Eksperdid esitavad rahastamisettepanekud juhtkomiteele.
 8. Juhtkomitee vaatab taotlused ja ettepanekud läbi ning kinnitab toetussummad ühe kuu jooksul alates taotluste esitamise tähtajast. Juhtkomitee võtab toetuste eraldamise aruteludes arvesse ekspertide soovitusi, kuid on otsuste tegemisel vaba.
 9. Korraldaja sõlmib toetuse saanutega lepingu. Lepingu aruanne tuleb esitada hiljemalt 10. detsembril 2018. Kuludokumentide koopiad tuleb esitada korraldaja nõudmisel. Aruannet mitte esitanute uusi taotlusi ei käsitleta.