II konkursi statuut

KÕRGKOOLIDE TERMINOLOOGIAMOODULITE TOETAMISE STATUUT

1. Toetuse eesmärk on avaõiguslike kõrgkoolide terminoloogiamoodulite toetamise kaudu edendada eesti oskuskeelt.

2. Toetuste väljamaksmist rahastab riiklik programm „Eestikeelne terminoloogia 2013–2017“ (edaspidi programm) ning korraldab selle rakendusüksus Eesti Rakenduslingvistika Ühing (edaspidi korraldaja). Toetuse saanutel tuleb tasuda kõik ette nähtud riigimaksud, sh vajadusel asutuse üldkululõiv, mis ei tohi ületada 10% toetuse suurusest.

3. Toetuskõlblikud valdkonnad on:
• terminoloogiamooduli kursuste väljatöötamine ja arendamine
• terminoloogiakogumike/-õpikute ettevalmistamine
• terminoloogiaalase kirjanduse ostmine
• terminoloogiakonverentside korraldamine
• rahvusvahelistel terminoloogiaüritustel osalemine
• terminoloogiavaldkonna välisspetsialistide kutsumine

4. Toetuskõlbmatud valdkonnad on:
• riistvara ostmine
• trükikulude katmine

5. Toetuse taotlemise võimalusest teavitatakse avaõiguslike kõrgkoolide teadusprorektoreid programmi juhtkomitee kirjaga.

6. Konkursist osavõtjal tuleb esitada juhtkomitee väljakuulutatud tähtajaks elektrooniline taotlus konkursil osalemise kohta. Taotluse vorm on kättesaadav programmi kodulehel aadressil www.terminoloogia.ee. Taotluses tuleb näidata lisarahastuse suurus ja allikad.

7. Taotlusele peab olema lisatud vabas vormis selgitus taotleja senise terminoloogiaalase tegevuse kohta.

8. Toetuse saanutega sõlmib korraldaja lepingu, mille täitmise kohta tuleb esitada aruanne kuu aja jooksul pärast toetuse kasutamise lõppu. Kuludokumentide koopiad tuleb esitada korraldaja nõudmisel. Aruannet mitte esitanute uusi taotlusi ei käsitleta.

Märkus: aruanded tuleb esitada hiljemalt toetuse aasta viimase jõulueelse täistöönädala jooksul, sest ERÜ aruandlus toimub majandusaasta järgi.

9. Taotlusi toetuse saamiseks võetakse vastu vähemalt 1 kord aastas sõltuvalt programmi rahalistest võimalustest.

10. Taotlused vaatab läbi ning otsustab nende rahuldamise ja toetussumma suuruse programmi juhtkomitee ühe kuu jooksul alates taotluste esitamise tähtajast.

11. Taotluste esitamise tähtaeg on märtsikuu esimese täistöönädala esmaspäev.

12. Toetuste kogumaht 2017. a on 20 000 eurot.

13. Informatsiooni toetuse taotlemisega seotud küsimustes annab programmi koordinaator aadressil kadri.vare@ut.ee.