II konkursi statuut

TERMINOLOOGIAÕPPE JA POPULARISEERIMISE KONKURSI STATUUT
  1. Toetuse eesmärk on teadusorganisatsioonide, sh avalik-õiguslike kõrgkoolide ja rakenduskõrgkoolide, kutsekoolide ja kultuuripärandiasutuste terminoloogiaõppe toetamise kaudu edendada eesti oskuskeelt. Taotlusvooruga populariseeritakse terminitööd, levitatakse oskusteavet ja tõhustatakse koostööd valdkondade sees ja vahel.
  2. Toetuste andmist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium keeleprogrammi kaudu. Tegevusi korraldab Eesti Keele Instituut (edaspidi korraldaja). Toetuse saajatel on kohustus tasuda kõik riiklikud maksud, vajaduse korral ka asutuse üldkululõiv, mis ei tohi ületada 10% toetuse suurusest.
  3. Toetuseks sobivad valdkonnad on terminoloogiakursuste väljatöötamine, terminoloogiakonverentside, -teabepäevade ja -töötubade korraldamine ning terminoloogiakogumike ja -õpikute ettevalmistamine. Toetust ei saa kasutada riistvara ostmiseks ja trükikulude katmiseks.
  4. Kõrgkooli õppevara sõnastikes sisalduvad terminikirjed on soovitatav terminibaasi sisestada Eesti Keele Instituudi terminitöö soovitusi järgides. Töövahendina on soovitatav kasutada Eesti Keele Instituudi terminihalduskeskkonda Ekilex.
  5. Konkursi kuulutab välja Eesti Keele Instituut Eesti terminitöö kodulehel (terminoloogia.ee). Taotluste esitamise tähtaeg on 2. aprill 2020.
  6. Konkursil osalemiseks tuleb väljakuulutatud tähtajaks esitada elektrooniline taotlus aadressil terminoloogia.ee. Taotluses tuleb näidata lisarahastuse suurus ja allikad.
  7. Taotlusele tuleb lisada vabas vormis selgitus taotleja senise terminoloogiaalase tegevuse kohta.
  8. Taotlusi hindab juhtkomitee, kes kinnitab toetussummad ühe kuu jooksul alates taotluste esitamise tähtajast.
  9. Korraldaja sõlmib toetuse saanutega lepingu. Lepingu aruanne tuleb esitada hiljemalt 25. jaanuaril 2021. Aruande esitamata jätmisel uusi taotlusi ei toetata.
Muudetud 16.04.2020