II konkursi statuut

TERMINOLOOGIAÕPPE TOETAMISE KONKURSI STATUUT
  1. Toetuse eesmärk on avalik-õiguslike kõrgkoolide, rakenduskõrgkoolide ja kutsekoolide terminoloogiaõppe toetamise kaudu edendada eesti oskuskeelt.
  2. Toetuste andmist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium keeleprogrammi kaudu. Tegevusi korraldab Eesti Keele Instituut (edaspidi korraldaja). Toetuse saajatel on kohustus tasuda kõik riiklikud maksud, vajaduse korral ka asutuse üldkululõiv, mis ei tohi ületada 10% toetuse suurusest.
  3. Toetuskõlblikud valdkonnad on terminoloogiakursuste väljatöötamine, terminoloogiakonverentside korraldamine ning terminoloogiakogumike ja -õpikute ettevalmistamine. Toetust ei saa kasutada riistvara ostmiseks ja trükikulude katmiseks.
  4. Kõrgkooli õppevara sõnastikes sisalduvad terminikirjed on soovitatav terminibaasi sisestada Eesti Keele Instituudi terminitöö soovitusi järgides. Töövahendina on soovitatav kasutada Eesti Keele Instituudi terminihalduskeskkonda Ekilex või mõnda muud terminihaldussüsteemi.
  5. Konkursi kuulutab välja Eesti Keele Instituut Eesti terminitöö kodulehel (terminoloogia.ee). Taotluste esitamise tähtaeg on 8. mai 2019.
  6. Konkursil osalemiseks tuleb väljakuulutatud tähtajaks esitada elektrooniline taotlus aadressil terminoloogia.ee. Taotluses tuleb näidata lisarahastuse suurus ja allikad.
  7. Taotlusele tuleb lisada vabas vormis selgitus taotleja senise terminoloogiaalase tegevuse kohta.
  8. Taotlusi hindavad esmalt Eesti terminitöö eksperdid, kes kinnitavad, et ei ole kasusaajana taotlusega seotud. Eksperdid esitavad rahastamisettepanekud juhtkomisjonile.
  9. Juhtkomisjon vaatab taotlused ja ettepanekud läbi ning kinnitab toetussummad ühe kuu jooksul alates taotluste esitamise tähtajast. Juhtkomisjon võtab toetuste eraldamise aruteludes arvesse ekspertide soovitusi, kuid on otsuste tegemisel vaba.
  10. Korraldaja sõlmib toetuse saanutega lepingu. Lepingu aruanne tuleb esitada hiljemalt 16. detsembril 2019. Kuludokumentide koopiad tuleb esitada korraldaja nõudmisel. Aruande esitamata jätmisel uusi taotlusi ei toetata.