I konkursi statuut

TERMINISÕNASTIKE JA TERMINIBAASIDE LOOMISE NING TERMINIKOMISJONIDE TEGEVUSE TOETAMISE KONKURSI STATUUT

  1. Konkursi eesmärk on edendada eesti oskuskeelt kirjakeele eri kasutusvaldkondades, tunnustades nendes tegutsevate terminikomisjonide, töörühmade ja üksikisikutest terminoloogiaarendajate tööd.
  2. Toetuste väljamaksmist rahastab riiklik programm „Eestikeelne terminoloogia 2013–2017“ ning korraldab programmi rakendusüksus Eesti Rakenduslingvistika Ühing (edaspidi korraldaja). Toetuse saajatel tuleb tasuda kõik ette nähtud riigimaksud, sh vajadusel asutuse üldkululõiv.
  3. Konkursist saavad osa võtta nii pikemalt tegutsenud kui ka hiljuti tegevust alustanud terminikomisjonid, väiksemad töörühmad ja üksikisikutest terminisõnastike ja terminibaaside tegijad, kes korrastavad ja arendavad mingi valdkonna eestikeelset terminoloogiat. Toetatakse terminibaaside koostamist ning terminoloogia-alase tegevuse kulusid; ei toetata terminisõnastike trükkimist ega riistvara ostmist.
  4. Üldjuhul toetatakse kuni 1-aastase kestusega projekte. Piisava põhjendatuse korral võidakse erandlikult toetada ka kuni programmi lõpuni kestvaid projekte, kusjuures iga järgmise aasta toetuse otsustamisel lähtutakse projekti täitmise eelneva(te) aasta(te) tulemustest.
  5. Toetuste suuruse ja arvu otsustab programmi „Eestikeelne terminoloogia 2013–2017“ juhtkomitee koostöös ekspertidega kuu aja jooksul pärast taotlemistähtaja lõppu, lähtudes programmi eelarves selleks otstarbeks kasutada oleva summa suurusest.
  6. Konkursi kuulutab välja korraldaja programmi kodulehel (www.terminoloogia.ee) ja võimalusel ka teisi infokanaleid kasutades hiljemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega. Taotluste esitamise tähtaeg on märtsikuu esimese täistöönädala esmaspäev. Toetuse saajaid informeeritakse ja nende nimed tehakse teatavaks programmi kodulehel. Taotluses tuleb näidata lisarahastuse suurus ja allikad.
  7. Konkursist osavõtjal tuleb esitada juhtkomitee väljakuulutatud tähtajaks elektrooniline taotlus konkursil osalemise kohta. Taotluse vorm on kättesaadav programmi kodulehel aadressil www.terminoloogia.ee.
  8. Toetuse saajatega sõlmib korraldaja lepingu, kus sätestatakse poolte õigused ja kohustused. Toetuse saajal on kohustus teha projekti raames loodud terminisõnastikud ja andmebaasid ning muud projekti täitmise tulemused projekti lõppedes avalikult tasuta kättesaadavaks.
  9. Toetuse saajad esitavad projekti lõppedes korraldajale tegevuse sisulise ja kuluaruande, tagades vajadusel maksedokumentide ning sisulise tegevuse kontrolli. Aruande esitamata jätnute uusi taotlusi ei toetata. Märkus: aruanded tuleb esitada hiljemalt toetuse aasta viimase jõulueelse täistöönädala jooksul, sest ERÜ aruandlus toimub majandusaasta järgi.
  10.  On soovitav, et toetuse saajad konsulteeriksid töö tulemuste vormistamiseks Eesti Keele Instituudi terminoloogiaspetsialistidega. Terminisõnastike ja terminibaaside loomisel tuleb kasutada mõistepõhist üldkasutatavat terminibaasi. Veebipõhiselt on tasuta kättesaadavad kaks Eesti Keele Instituudi töövahendit: Termeki term.eki.ee ja sõnastikusüsteemi EELex terminoloogiavariant.