I konkursi statuut

 TERMINIKOMISJONIDE TOETAMISE KONKURSI STATUUT
 1. Konkursi eesmärk on eri valdkondade oskuskeele edendamisele pühendunud terminikomisjonide ja töörühmade terminitöö toetamine.
 2. Toetuste andmist rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleprogrammi kaudu. Tegevusi korraldab Eesti Keele Instituut (edaspidi korraldaja). Toetuse saajatel lasub kohustus tasuda kõik riiklikud maksud, vajaduse korral ka asutuse üldkululõiv.
 3. Korraldaja kuulutab konkursi välja Eesti terminitöö kodulehel (www.terminoloogia.ee) ja teisi infokanaleid kasutades hiljemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega. Taotluste esitamise tähtaeg on 8. mai 2019. Taotluses tuleb märkida lisarahastuse suurus ja allikad.
 4. Konkursil osalemiseks tuleb väljakuulutatud tähtajaks esitada elektrooniline taotlus aadressil www.terminoloogia.ee.
 5. Konkursist saavad osa võtta nii tegutsevad kui ka alustavad terminikomisjonid, väiksemad töörühmad ja terminibaaside tegijad, kes korrastavad ja arendavad oma valdkonna eestikeelset terminoloogiat. Toetatakse terminibaaside koostamist ja korrastamist. Terminisõnastike trükkimist või riistvara ostmist ei toetata.
 6. Projekte toetatakse ühe aasta kaupa. Igal järgmisel aastal lähtutakse toetuse andmisel taotleja eelmis(te) aasta(te) tulemustest.
 7. Toetuste eraldamisel võetakse arvesse ekspertide soovitusi ja eelarves ettenähtud rahalisi vahendeid.
 8. Toetuse saajad otsustatakse hiljemalt kuu aja jooksul pärast taotlemistähtaja lõppu. Toetuse saajaid informeeritakse ja nende nimed tehakse teatavaks Eesti terminitöö kodulehel (www.terminoloogia.ee).
 9. Korraldaja sõlmib toetuse saajatega lepingu, kus sätestatakse poolte õigused ja kohustused. Toetuse saajal on soovitatav järgida Eesti Keele Instituudi terminitöö soovitusi ning konsulteerida töö tegemisel ja vormistamisel Eesti Keele Instituudi terminitöö koordinaatoriga.
 10. Projekti tulemused teeb töörühm projekti lõppemisel avalikult ja tasuta kättesaadavaks. Terminibaasi ülesehitus peab olema mõistepõhine. Töövahendina on soovitatav kasutada Eesti Keele Instituudi terminihalduskeskkonda Ekilex või mõnda muud terminihaldussüsteemi.
 11. Toetuse saajad esitavad aasta lõpus korraldajale tegevuse sisu- ja kuluaruande. Aruanded tuleb esitada hiljemalt 16. detsembril 2019. Aruande esitamata jätmisel uusi taotlusi ei toetata.