I konkursi statuut

TERMINIBAASIDE JA TERMINISÕNASTIKE LOOMISE NING TERMINIKOMISJONIDE TEGEVUSE TOETAMISE  KONKURSI STATUUT
 1. Konkursi eesmärk on edendada eesti oskuskeelt kirjakeele erinevates kasutusvaldkondades, täiendada keskset terminibaasi Esterm (Eesti Keele Instituudi mitmekeelne terminibaas) uute korrastatud terminitega, toetada terminikomisjonide ja töörühmade tööd terminibaaside ja terminisõnastike loomisel.
 2. Toetuste andmist rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleprogrammi kaudu. Tegevusi korraldab Eesti Rakenduslingvistika Ühing (edaspidi korraldaja). Toetuse saajatel lasub kohustus tasuda kõik riiklikud maksud. Vajadusel ka asutuse üldkululõiv.
 3. Eesti terminitöö juhtkomitee ettepanekul kuulutab korraldaja konkursi välja Eesti terminitöö kodulehel (www.terminoloogia.ee) ning teisi infokanaleid kasutades hiljemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega. Taotluste esitamise tähtaeg on 23. mail 2018. aastal. Taotluses tuleb esitada lisarahastuse suurus ja allikad.
 4. Konkursil osalemiseks tuleb väljakuulutatud tähtajaks esitada elektrooniline taotlus aadressil www.terminoloogia.ee.
 5. Konkursist saavad osa võtta nii tegutsevad kui ka alustavad terminikomisjonid, väiksemad töörühmad ja terminibaaside tegijad, kes korrastavad ja arendavad teatud valdkonna eestikeelset terminoloogiat. Toetatakse terminibaaside koostamist ja korrastamist ning terminoloogia-alase tegevuse kulusid. Samas ei toetata terminisõnastike trükkimist ega riistvara ostmist.
 6. Projekte toetatakse ühe aasta kaupa. Igal järgneval aastal lähtutakse toetuse andmisel taotleja eelneva(te) aasta(te) tulemustest.
 7. Eesti terminitöö juhtkomitee (edaspidi juhtkomitee) võtab toetuste eraldamise aruteludes arvesse ekspertide soovitusi, kuid on otsuste tegemisel vaba. Toetuste suuruse ja arvu kinnitab juhtkomitee võttes arvesse ekspertide soovitusi ja eelarves selleks otstarbeks ette nähtud vahendeid.
 8. Juhtkomitee vaatab ekspertide ettepanekud läbi ja kinnitab toetuse saajad hiljemalt kuu aja jooksul pärast taotlemistähtaja lõppu. Toetuse saajaid informeeritakse ja nende nimed tehakse teatavaks Eesti terminitöö kodulehel (www.terminoloogia.ee).
 9. Korraldaja sõlmib toetuse saajatega lepingu, kus sätestatakse poolte õigused ja kohustused. Toetuse saajal on soovitatav järgida Eesti Keele Instituudi terminitöö soovitusi ning konsulteerida töö tegemisel ja vormistamisel Eesti Keele Instituudi (edaspidi EKI) terminoloogiaspetsialistidega.
 10. Projekti tulemused (terminibaasid ja sõnastikud) teeb töögrupp projekti lõppedes avalikult ning tasuta kättesaadavaks. Terminibaasi ülesehitus peab olema mõistete põhine. Töövahendina on soovitatav kasutada Eesti Keele Instituudi terminibaasi Termeki, mis on kättesaadav term.eki.ee.
 11. Korrastatud ja loodud termineid kasutatakse Eesti Keele Instituudi keskse andmebaasi Esterm täiendamisel.
 12. Toetuse saajad esitavad projektiaasta lõpus korraldajale tegevuse sisu- ja kuluaruande. Aruanded tuleb esitada hiljemalt 10. detsembril 2018. Aruande esitamata jätmisel uusi taotlusi ei toetata.