I konkursi statuut

 TERMINIKOMISJONIDE TOETAMISE KONKURSI STATUUT
 1. Konkursi eesmärk on toetada terminikomisjone ja töörühmi, kes on pühendunud eri valdkondade oskuskeele edendamisele.
 2. Toetuste andmist rahastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleprogrammi kaudu. Tegevusi korraldab Eesti Keele Instituut (edaspidi korraldaja). Toetuse saajatel lasub kohustus tasuda kõik riiklikud maksud, vajaduse korral ka asutuse üldkululõiv.
 3. Korraldaja kuulutab konkursi välja Eesti terminitöö kodulehel (www.terminoloogia.ee) ja teisi infokanaleid kasutades hiljemalt üks kuu enne taotluste esitamise tähtaega. Taotluste esitamise tähtaeg on 2. aprill 2020. Taotluses tuleb märkida lisarahastuse suurus ja allikad.
 4. Konkursil osalemiseks tuleb väljakuulutatud tähtajaks esitada elektrooniline taotlus aadressil www.terminoloogia.ee.
 5. Konkursist saavad osa võtta nii tegutsevad kui ka alustavad terminikomisjonid, väiksemad töörühmad ja terminibaaside tegijad, kes korrastavad ja arendavad oma valdkonna eestikeelset terminoloogiat. Toetatakse terminibaaside koostamist ja korrastamist. Terminisõnastike trükkimist või riistvara ostmist ei toetata.
 6. Projekte toetatakse ühe aasta kaupa. Igal järgmisel aastal lähtutakse toetuse andmisel taotleja eelmis(t)e aasta(te) tulemustest.
 7. Taotlusi hindavad esmalt Eesti terminitöö eksperdid, kes kinnitavad, et ei ole kasusaajana taotlusega seotud. Eksperdid esitavad juhtkomiteele hinnangud taotluste kohta. Taotluste hindamisel võtavad eksperdid arvesse kas kirjete toimetamise arvu, kui toetuse eesmärk on terminibaasi korrastada, või teema olulisust ja lubatud kirjete koostamise arvu, kui eesmärk on luua uus terminibaas või täiendada varasemat baasi, ja varasema töö kvaliteeti. Eksperdid võivad anda taotlejatele soovitusi terminibaasi korrastamiseks.
 8. Juhtkomitee vaatab taotlused ja ettepanekud läbi ning kinnitab toetuse saajad ja toetussummad ühe kuu jooksul alates taotluste esitamise tähtajast. Juhtkomitee võtab toetuste eraldamise aruteludes arvesse ekspertide soovitusi, kuid on otsuste tegemisel vaba.
 9. Toetuse saajaid informeeritakse ja nende nimed tehakse teatavaks Eesti terminitöö kodulehel (www.terminoloogia.ee).
 10. Korraldaja sõlmib toetuse saajatega lepingu, kus sätestatakse poolte õigused ja kohustused. Toetuse saajal on soovitatav konsulteerida töö tegemisel ja vormistamisel Eesti Keele Instituudi terminitöö koordineerijaga.
 11. Toetuse saajal on soovitatav töötada terminihalduskeskkonnas Ekilex. Toetuse saaja peaks järgima Eesti Keele Instituudi terminitöö soovitusi ja mõistekirje kontrollnimekirja, sealhulgas veenduma, et
  •     terminibaasi ülesehitus on mõistepõhine;
  •     iga mõiste kohta on tehtud üks mõistekirje;
  •     nii termini, definitsiooni kui ka märkuse või konteksti juures on allikaviited;
  •     definitsioon on selge ja ühemõtteline ning koosneb üldjuhul ühest lausest;
  •     definitsioon on vormistatud väikese algustähega, ilma punktita ega korda terminit, mis defineeritavat mõistet tähistab.
 12. Toetuse saajal on soovitatav vajaduse korral vastata sellistele terminiküsimustele, mis puudutavad tema valdkonda.
 13. Projekti tulemused teeb komisjon projekti lõppemisel avalikult ja tasuta kättesaadavaks.
 14. Toetuse saajad esitavad aasta lõpus korraldajale tegevuse sisu- ja kuluaruande. Aruanded tuleb esitada hiljemalt 25. jaanuaril 2021. Aruande esitamata jätmisel uusi taotlusi ei toetata.
Muudetud 16.04.2020