IV konkursi statuut

EESTIKEELSE TERMINOLOOGIA SIHTSTIPENDIUMI STATUUT

Aitamaks kaasa eestikeelse terminiloome arengule asutavad Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeerium ja Tartu Ülikooli Sihtasutus eestikeelse terminoloogia sihtstipendiumi (edaspidi stipendium).

1. Stipendiumi asutajate eesmärk on soodustada eestikeelse terminiloome arendamist ning tunnustada ja väärtustada vastavas valdkonnas tegutsevate õppejõudude, teadustöötajate ja üliõpilaste terminoloogiaalast tööd, toetada teadustöö tegemist välismaal, erialastest konverentsidest osavõttu ja erialase kirjanduse soetamist.

2. Stipendiumi(de) väljaandmist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi asutaja) riikliku programmi „Eestikeelne terminoloogia (2013–2017)“ rakendaja, Eesti Rakenduslingvistika Ühingu kaudu ning korraldab Tartu Ülikooli Sihtasutus (edaspidi sihtasutus).

3. Stipendiumi(de)le saavad kandideerida kõigi avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilased ja õppejõud ning teadustöötajad, kelle õppe- või uurimisvaldkond on seotud eestikeelse terminoloogia ja selle arendamisega või kes arendavad eesti terminoloogiat oma mis tahes eriala doktoritöö osana.

4. Avaliku konkursi stipendiumidele kuulutab sihtasutuse juhatus oma kodulehel, programmi „Eestikeelne terminoloogia (2013–2017)“ kodulehel (www.terminoloogia.ee) ja kõigi avaõiguslike kõrgkoolide infokanalites vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega. Taotluste laekumise tähtaeg on märtsikuu esimese täistöönädala esmaspäev.

5. Konkursist osavõtjal tuleb esitada sihtasutuse juhatusele väljakuulutatud tähtajaks elektrooniline taotlus konkursil osalemise kohta. Taotluse vorm on kättesaadav TÜ Sihtasutuse kodulehel aadressil http://sihtasutus.ut.ee/taotle-stipendiumi/stipendiumitaotlus/. Taotlusele tuleb lisada: a) teadustöö lühikokkuvõte (resümee); b) üliõpilastel juhendava õppejõu, teistel teaduskonna või teadusasutuse juhi soovitus koos tema kontaktandmetega; c) muud kandidaadi poolt vajalikuks peetavad materjalid.

6. Konkursile laekunud taotlusi hindab terminoloogiaprogrammi juhtkomitee poolt moodustatud komisjon. Stipendiumide suuruse ja arvu otsustab stipendiumikomisjon, lähtudes asutaja poolt stipendiumi tarvis eraldatud summa suurusest.

7. Stipendiumi määramisel arvestatakse teadustöö akadeemilist taset ja töö olulisust ning stipendiumi kasutamise eesmärki.

8. Komisjon esitab oma otsuse stipendiumi saajate kohta programmi juhtkomiteele kinnitamiseks.

9. Juhul, kui konkursile ei laeku piisavalt nõutud tasemega taotlusi, võib stipendiumikomisjon jätta stipendiumid või osa nendest välja andmata.

10. Stipendiumi saajate nimed avalikustatakse sihtasutuse ja programmi „Eestikeelne terminoloogia (2013–2017)“ kodulehel.

11. Stipendiumi saajatega sõlmib sihtasutus lepingu, kus sätestatakse poolte õigused ja kohustused. Stipendiumid makstakse välja taotlemisaasta aprillikuu jooksul. Stipendiumi saajal on kohustus esineda avalikul terminoloogiaalasel üritusel ja tutvustada oma töö tulemusi.