III konkursi statuut

VÕÕRKEELSE VÄITEKIRJA EESTIKEELSE RESÜMEE STIPENDIUMI STATUUT

Aitamaks kaasa eestikeelse terminiloome ja eesti teaduskeele arengule asutavad Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eestikeelne terminoloogia 2013–2017“ juhtkomitee ja Tartu Ülikooli Sihtasutus võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee stipendiumi.

1. Stipendiumi asutajate eesmärk on soodustada eestikeelset terminiloomet ja eri valdkondade eesti teaduskeele arendamist ning kasutamist.

2. Stipendiumide väljaandmist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi asutaja) riikliku programmi „Eestikeelne terminoloogia 2013–2017“ rakendaja, Eesti Rakenduslingvistika kaudu ning korraldab Tartu Ülikooli Sihtasutus (edaspidi sihtasutus).

3. Stipendiumi saavad taotleda kõigi Eestis kaitstud doktoriväitekirjade autorid.

4. Resümeele seatakse järgmised miinimumnõuded: * resümee väikseim maht on täppis- ja tehnikateadustes 8 000, arsti-, bio-geo-, põllumajandus- ja loodusteadustes 10 000 ning sotsiaal- ja humanitaarteadustes 15 000 täheruumi (tühikutega) * väitekirja kõikide osade põhiseisukohad on kajastatud * resümees kasutatud oskussõnad on eestipärased ja arvestavad võimalust mööda eriala traditsiooni * tekst on selge ja loogiline * lausestus (lausete pikkus ja ehitus) soodustab resümeeteksti mõistmist * stiil on teaduslik.

5. Stipendiumi suurus on vähemalt 500 eurot.

6. Stipendiumi taotlemise kuulutab sihtasutuse juhatus välja oma kodulehel, programmi „Eestikeelne terminoloogia (2013–2017)“ kodulehel ja kõigi avaõiguslike kõrgkoolide infokanalites vähemalt üks kuu enne taotluste laekumise tähtaega. Taotluste laekumise tähtaeg on märtsikuu esimese täistöönädala esmaspäev, stipendiumi võib väitekirja autor taotleda viimase kahe aasta jooksul kaitstud võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee eest. Stipendiumid makstakse välja taotlemisaasta aprillikuu jooksul.

7. Taotlejal tuleb sihtasutuse juhatusele esitada väljakuulutatud tähtajaks elektrooniline taotlus konkursil osalemise kohta. Taotluse vorm on kättesaadav TÜ Sihtasutuse kodulehel aadressil http://sihtasutus.ut.ee/taotle-stipendiumi/stipendiumitaotlus/. Taotlusele tuleb lisada: a) resümee; b) link väitekirja veebiaadressile; c) diplomi koopia või tõend kaitsmise kohta.

8. Resümeesid hindab terminoloogiaprogrammi juhtkomitee poolt moodustatud komisjon, kaasates vajadusel eksperte.

9. Piisava tasemega resümeede puudumisel võib komisjon jätta stipendiumid või osa neist välja andmata. Kasutamata jäänud stipendiumisumma kantakse üle järgmisse aastasse.

10. Sihtasutus maksab stipendiumi välja vastavalt selle saajaga sõlmitavale lepingule.

11. Stipendiumi saajate nimed avalikustatakse sihtasutuse ja programmi „Eestikeelne terminoloogia (2013–2017)“ kodulehel.

12. Sihtasutus koondab ja teeb esitatud resümeed avalikult kättesaadavaks.