III konkursi statuut

VÕÕRKEELSE VÄITEKIRJA EESTIKEELSE RESÜMEE PREEMIAKONKURSI STATUUT
 1. Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi HTM) annab välja võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee preemiat (edaspidi preemia), et soodustada eestikeelset terminiloomet ja eri valdkondade eesti teaduskeele arendamist ning kasutamist.
 2. Preemiate andmist rahastab HTM keeleprogrammi kaudu. Preemiataotluste konkurssi ja hindamist korraldab Eesti Rakenduslingvistika Ühing (edaspidi korraldaja).
 3. Preemiat saavad taotleda kõigi Eestis kaitstud doktoriväitekirjade autorid.
 4. Eestikeelsele resümeele seatakse järgmised miinimumnõuded:
 • resümee väikseim maht on täppis- ja tehnikateadustes 8 000, arsti-, bio-, geo-, põllumajandus- ja loodusteadustes 10 000 ning sotsiaal- ja humanitaarteadustes 15 000 täheruumi (tühikutega)
 • väitekirja kõikide osade põhiseisukohad on kajastatud
 • resümees kasutatud oskussõnad on eestipärased ja arvestavad võimalust mööda eriala traditsiooni
 • tekst on selge ja loogiline
 • stiil on teaduslik.
 1. Preemia suurus on kuni 500 eurot.
 2. Preemiakonkursi kuulutab välja Haridus- ja Teadusministeerium Eesti terminitöö juhtkomitee (edaspidi juhtkomitee) ettepanekul.
 3. Preemiat võib väitekirja autor taotleda viimase kahe aasta jooksul kaitstud võõrkeelse väitekirja eestikeelse resümee eest. Preemiad makstakse välja ühe kuu jooksul pärast otsuse teatavakstegemist.
 4. Taotlejal tuleb väljakuulutatud tähtajaks esitada elektrooniline taotlusvorm aadressil: terminoloogia.ee/. Taotlusele tuleb lisada resümee, link väitekirja veebiaadressile ning diplomi koopia või tõend kaitsmise kohta.
 5. Resümeesid hindab juhtkomitee poolt kinnitatud ekspertkomisjon. Ekspertkomisjoni ettepanekud vaatab läbi ja kinnitab juhtkomitee. Nõuetele vastavate resümeede puudumisel võib ekspertkomisjon teha juhtkomiteele ettepaneku jätta preemiad või osa neist välja andmata.
 6. Preemia saajate nimed avalikustatakse HTMi ja Eesti terminitöö kodulehel. (www.terminoloogia.ee).
 7. Preemiad maksab välja korraldaja.